Fen ve Teknoloji Dersi 7. Sınıf Kazanımları
Diğerleri
7. Sınıf Fen Bilimleri Kazanım Listesi

28 EYLÜL -3 EKİM 2015

 

1.1.1.Sindirim sistemini oluşturan yapı ve     organları model üzerinde göstererek açıklar.(2)

1.1.2. Besinlerin kana geçebilmesi için          fiziksel ve kimyasal sindirime uğraması             gerektiğini kavrar(2)

 

.5-9 EKİM 2015

 

1.1.3. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki fonksiyonlarını araştırır ve sunar.(1)

1.1.4. Sindirim sisteminin sağlığının korunması için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.(1)

1.2. Boşaltım sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

1.2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.(2)

 

12-16 EKİM 2015

1.2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve    organları model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.(2)

1.2.2. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınması gerekenleri, araştırma       verilerine dayalı olarak tartışır.(2)

19-23  EKİM  2015

1.3. Denetleyici ve düzenleyici sistemler ile ilgili olarak öğrenciler;

1.3.1. Sinir sistemini, merkezî ve çevresel     sinir sistemi olarak sınıflandırarak model üzerinde gösterir ve görevlerini                 açıklar.(2)

1.3.2. İç salgı bezlerinin vücuttaki yerlerini   model üzerinde gösterir ve görevlerini açıklar.(2)

26-30  EKİM  2015

1.3.3. İç salgı bezlerinin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.(1)

1.3.4. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin vücudumuzdaki diğer sistemlerin düzenli ve eşgüdümlü çalışmasına olan etkisini tartışır.(1)

1.4. Duyu organları ile ilgili olarak öğrenciler;

1.4.1. Duyu organlarına ait yapıları model     üzerinde gösterir ve açıklar.(2)

2-6 KASIM 2015

1.4.2. Koku alma ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi, tasarladığı bir deneyle gösterir.(2)

1.4.3. Duyu organlarındaki kusurlara ve bu   kusurların giderilmesinde kullanılan teknolojilere örnekler verir.(1)

1. dönem 1.Yazılı sınavı: (2-6 KASIM  2015)

9-13  KASIM 2015

1.4.4. Duyu organlarının sağlığını korumak    için alınması gereken tedbirleri tartışır.(1)

1.4.5. Duyu organları ve sağlığı ile ilgili meslek gruplarını araştırır ve bu meslek gruplarının toplum açısından önemini tartışır.(1)

1.5.Organ bağışı ve organ nakli ile ilgili olarak öğrenciler;

1.5.1. Organ bağışı ve organ naklinin toplumsal dayanışma açısından önemini kavrar.(2)

16-20 KASIM 2015

2.1. Kütle ve ağırlık ilişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1.1.Kütleye etki eden yerçekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırarak, ağırlığı bir kuvvet olarak tanımlar ve büyüklüğünü dinamometre ile ölçer.(2)

2.1.2. Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır.(2)

23-27 KASIM 2015

2.2.Kuvvet–katı basıncı ilişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.2.1. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.(4)

30 KASIM - 4ARALIK 2015

2.2.2.Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri    deneyerek keşfeder ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz eder.(2)

2.2.3. Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.(2)

7-11 ARALIK 2015

2.3. Kuvvet, iş ve enerji ilişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;

2.3.1. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla doğru orantılı olduğunu kavrar ve birimini belirtir.(3)

1. dönem  2. yazılı sınavı: (7-11 ARALIK 2015)(1)

14-18 ARALIK 2015

2.3.2.Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirir, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.(4)

21-25  ARALIK 2015

2.4.Enerji dönüşümleri ile ilgili olarak öğrenciler;

2.4.1.Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüştüğünü örneklerle   açıklar ve enerjinin korunduğu                 sonucunu çıkarır.(2)

2.4.2. Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.(2)

28-31  ARALIK- 2015

3.1. Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları bilir.(2)

3.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular.(1)

3.1.3. İyonların nasıl oluştuğunu kavrar, anyon ve katyonlara örnekler verir.(1)

4-8OCAK 2016

3.1.4. Aynı ya da farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını kavrar.(1)3.1.5. Çeşitli molekül modelleri oluşturur ve sunar.(1)

3.2. Saf maddeler ile ilgili olarak öğrenciler;

3.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak örnekler verir.(1)

1.dönem 3. yazılı sınavı: (4-8 Ocak 2016) (1)

11-15 OCAK  2016

3.2.2.Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin                 ve yaygın elementlerin isimlerini ve sembollerini bilir.(1)

3.2.3. Yaygın bileşik ve iyonların formül ve   isimlerini bilir.(1

)3.3. Karışımlar ile ilgili olarak öğrenciler;

3.3.1. Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.(1)

3.3.2. Homojen karışımların çözelti olarak da ifade edilebileceğini belirtir(1)

18-22 OCAK 2016

3.3.3.Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar.(2)

3.3.4. Çözünme hızına etki eden faktörleri    deney yaparak belirler.(2)

8-12 ŞUBAT  2016

3.4. Karışımların ayrıştırılması ile ilgili olarak öğrenciler;

3.4.1. Karışımların ayrıştırılmasında kullanılabilecek bazı yöntemleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.(4)

15-19 ŞUBAT 2016

3.5. Evsel atıklar ve geri dönüşüm ile ilgili    olarak öğrenciler;

3.5.1.Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder.(1)

3.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar.(1)

3.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı açısından sorgular.(1)

3.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolü sorumluluğunu geliştirir.(1)

22-26 ŞUBAT 2016

3.5.5. Atık suların arıtımına yönelik model    oluşturur ve sunar.(1)

3.5.6. Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını tartışır.(1)

3.5.7. Yeniden kullanılabilecek eşyalarını, ihtiyacı olanlara iletmeye yönelik proje geliştirir.(1)

3.6. Kimya endüstrisi ile ilgili olarak öğrenciler;

3.6.1. Yakın çevresindeki kimya endüstrisi    alanındaki işletmelerin, toplum ve ülke ekonomisine katkılarını fark eder.(1)

29 ŞUBAT-4 MART 2016

3.6.2. Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları araştırır sunar.(4)

7-11  MART 2016

4.1. Aynalar ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1.1. Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.(4)

14-18  MART 2016

4.1.1. Ayna çeşitlerini gözlemler ve kullanım alanlarına örnekler verir.(2)

4.1.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.(1)

2. dönem 1. yazılı sınavı: (14-18   MART 2016)(1)

21-25 MART 2016

4.1.2. Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.(4)

28MART – 1NİSAN 2016

4.2.2. Beyaz ışığın tüm ışık renklerinin bileşiminden oluştuğu sonucunu çıkarır.(2)

4.2.3. Gözlemleri sonucunda cisimlerin, siyah, beyaz ve renkli görünmesinin nedenini, ışığın yansıması ve                 soğrulmasıyla ilişkilendirir.(2)

.4-8 NİSAN 2016

5.1. Ekosistemler ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1.1. Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon kavramlarını tanımlar ve örnekler verir.    (4)

 11-15 NİSAN 2016

4.2.4. Güneş enerjisinin günlük yaşam ve teknolojideki yenilikçi uygulamalarına örnekler verir ve kaynakların etkili kullanımı bakımından Güneş enerjisinin önemini tartışır.(4)

 

18-22 NİSAN 2016

5.1.1. Ekosistem, tür, habitat ve popülasyon kavramlarını tanımlar ve örnekler verir.(2)

5.2. Biyo-çeşitlilik ile ilgili olarak öğrenciler;

5.2.1. Biyo-çeşitliliğin doğal yaşam için önemini sorgular.(1)

2. dönem 2. yazılı sınavı:    (18-22 NİSAN 2016)(1)

 

 

25-29 NİSAN   2016

5.2.2. Biyo-çeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır ve çözüm önerileri üretir.(2)

5.2.3. Ülkemizde ve Dünya`da nesli tükenen ya da tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitki ve hayvanları araştırır ve örnekler verir.(2)

2-6 MAYIS 2016

6.1. Ampullerin bağlanma şekilleri ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1.1. Seri ve paralel bağlamanın nasıl olduğunu keşfeder, seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması                 çizer.(4)

9-13 MAYIS 2016

6.1.2. Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farklılıklarını devre üzerinde gözlemler ve sonucu yorumlar.(1)

6.1.3. Elektrik enerjisi kaynaklarının elektrik devrelerine elektrik akımı sağladığını ve elektrik akımının bir çeşit enerji aktarımı olduğunu bilir.(1)

6.1.4. Ampermetreyi devreye seri bağlayarak okuduğu değeri akım şiddeti olarak adlandırır ve birimini ifade eder.(1)

6.1.5. Voltmetreyi devreye paralel bağlayarak devre uçları arasındaki gerilimi (potansiyel farkı) ölçer ve birimini ifade eder.(1)

16-20 MAYIS 2016

6.2. Elektrik enerjisinin dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler;

6.2.1. Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüştüğüne ilişkin deneyler yapar ve sonucu gözlemler.(2)

6.2.2.Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamalara örnekler verir.(2)

23-27 MAYIS 2016

6.2.3.Elektrik enerjisinin hareket enerjisine, hareket enerjisinin de elektrik enerjisine    dönüştüğünü kavrar.(1)

6.2.4. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini araştırır ve sunar.(1)

6.2.5. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının aile ve ülke ekonomisi           bakımından önemini tartışır.(1)

2. dönem 3. yazılı sınavı:  (23-27 Mayıs 2016)(1)

30 MAYIS-3 HAZİRAN 2016

7.1. Gök cisimleri ile ilgili olarak öğrenciler;

7.1.1. Gök cisimlerini çıplak gözle gözlemler ve yaptığı araştırma sonucunda uzayda gözleyebildiğinden çok daha fazla gök cismi olduğu sonucuna varır.(4)

 6-10 HAZİRAN 2016

7.1.2. Bilinen takımyıldızlarla ilgili araştırma yapar ve sunar.(1)

7.1.3. Yıldızlar ile gezegenleri karşılaştırır.(1)

7.2. Güneş sistemi ile ilgili olarak öğrenciler;

7.2.1. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş`e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur ve sunar.(2)

13-17 HAZİRAN 2016

7.2.2. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.(1)

7.3.1. Teleskopun ne işe yaradığını ve gök    bilimin gelişimindeki önemini açıklar.(1)

7.3.2. Uzay teknolojileri hakkında araştırma yapar ve teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişkiyi tartışır.(1)

 

word halini indirmek için tıklayın

6117 Kez okundu
Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Muharrem Baytekin © 2002-2022 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman